NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Văn Hùng Ngày đăng: 11:46 | 31/01/18 Lượt xem: 1150

Hồ Chí Minh - Nhà cách mạng vĩ đại, là tấm gương sáng ngời về nhân sinh quan cách mạng, là tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Người đã để lại cho các thế hệ dân tộc Việt Nam một di sản tinh thần vô cùng quý báu mãi soi đường, chỉ lối cho chúng ta đi. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và Thời đại Hồ Chí Minh. Nhìn lại hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu
     Những kết quả bước đầu
     Hơn một năm qua, có thể nhận thấy việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện có hệ thống và sát với thực tiễn đã tạo điều kiện để việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đi vào chiều sâu, cụ thể, có hiệu quả; việc tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị; chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017 được các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện chu đáo, nghiêm túc, sau học tập, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch, hướng dẫn cá nhân xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung học tập và làm theo...bước đầu đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền nếp ở các chi bộ, cơ quan, đơn vị và nhận được sự đồng tình ủng hộ của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn huyện. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều tổ chức đảng đã gắn kết giữa việc thực hiện Chỉ thị số 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành cơ quan, đơn vị. Kết quả đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác được nhân dân đánh giá cao… Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực được quan tâm, chú ý giải quyết, không để xảy ra những điểm nóng.
     Để Chỉ thị số 05-CT/TW thật sự lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; gắn tuyên truyền với giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện làm theo Bác trên các phương tiện thông tin đại chúng; những nội dung cơ bản, điểm mới trong Chỉ thị số 05, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Điển hình, một số địa phương còn tổ chức các hội thi, hội diễn về học tập và làm theo Bác. Qua đó, đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
     Đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong các tổ chức của hệ thống chính trị, thành hành động tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chuyên đề của chi bộ và sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Một số đảng bộ, chi bộ cơ sở lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để tổ chức học tập và làm theo Bác. Các cấp ủy đảng hướng dẫn đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo Bác; trong đó, nêu rõ nội dung đăng ký học tập, làm theo gương Bác hằng tháng, quý và cả năm sát với chức năng, nhiệm vụ được giao, đề ra giải pháp thực hiện thiết thực, hiệu quả và trình bày kế hoạch trước chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác, cuối năm chi bộ, lãnh đạo cơ quan tổ chức đánh giá kết quả thực hiện. Việc bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, bám sát điều kiện thực tế, đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác. Nhiều nơi đã hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp... Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu có sự chuyển biến tích cực, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiên phong, trách nhiệm trong thực thi công vụ; gương mẫu về đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, lãng phí…
     Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, nhờ vận dụng sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, nhiều địa phương, đơn vị đã gắn kết việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, vừa khắc phục những hạn chế, vừa tạo ra các phong trào thi đua trong công tác, từng bước xây dựng phong cách, tác phong gần dân, sát dân, thực hiện đối thoại với Nhân dân. Nhiều địa phương, đơn vị đã chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả; tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý những vấn đề liên quan đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương.
     Hạn chế và những giải pháp khắc phục
     Tuy vậy, bên cạnh kết quả đã đạt được, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại một số tổ chức cơ sở Đảng còn có những hạn chế, khuyết điểm nhất định. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của một số cấp ủy vẫn còn lúng túng. Viêc rà soát, bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chậm, nội dung chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc lựa chọn, xây dựng các mô hình điển hình về làm theo trên từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị... còn ít, hiệu quả chưa cao. Trong tổ chức quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề 2017 thiếu thống nhất, có nơi triển khai chậm so với kế hoạch của huyện. Nhiều đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch làm theo. Một số nơi hướng dẫn đăng ký làm theo mang tính hình thức, chưa sát yêu cầu thực tế của đơn vị. Vấn đề gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở một số nơi chưa thực hiện tốt, nhất là việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, kinh tế - xã hội, những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức chưa thật phong phú, đa dạng. Việc chỉ đạo đưa các nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 vào giảng dạy trong các trường học còn chậm.
     Để phát huy những kết quả bước đầu quan trọng đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Chỉ thị 05, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện có hiệu quả một số công tác trọng tâm sau:
     Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 05, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017 và chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành việc làm thường xuyên và tự giác của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các văn nghệ sỹ tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề ““Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020”.
     Thứ hai, cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài. Khắc phục quan niệm coi nhẹ, hình thức, đơn giản trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị. Rà soát, bổ sung, xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, địa phương, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”. Hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công việc được giao và báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, cơ quan công tác.
     Thứ ba, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và các quy định khác. Nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị, việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, Quy định về những điều đảng viên không được làm và việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.
     Thứ tư, tổ chức đảng, cơ quan, ban ngành, địa phương, đơn vị, Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, với Nghị quyết TW4 (khóa XII); gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét.
     Thứ năm, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các nhà trường. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của mỗi cá nhân, tập thể nhà trường.
     Thứ sáu, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị; đẩy mạnh công tác sơ kết thi đua khen thưởng nhằm kịp thời động viên những tập thể, cá nhân, những nhân tố tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo ra không khí phấn khởi, nhân rộng những điển hình tiên tiến, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
     Hy vọng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân; bằng những giải pháp đồng bộ, cả trước mắt và lâu dài, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị sẽ ngày càng đi vào đời sống, trở thành hiện thực sinh động trên mọi lĩnh vực, thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong địa bàn toàn huyện, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2018 và những năm tiếp theo./.
N.V.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

00007773341

Hôm nay: 2593
Hôm qua: 3032
Tháng này: 97780
Tháng trước: 253757
Năm này: 1431812
Năm trước: 1008487